Neurologopedia

Neurologopeda zajmuje się m.in. takimi problemami jak:

afazja,

anartia,

dyzartia,

zaburzenia mowy w autyzmie,

mutyzm,

zaburzenia mowy w porażeniu mózgowym.

z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwijają się normatywnie

które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw. grup ryzyka okołoporodowego

z zespołami genetycznymi (np. zespół Downa, zespół Aperta)

z mózgowym porażeniem dziecięcym

z autyzmem, zespołem Aspergera

z rozszczepami podniebienia i/lub wargi

z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, z zaburzeniami głosu

z zaburzeniami przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka (dysfagią), z trudnościami ze ssaniem piersi lub butelki, preferujące jedynie jedną konsystencję pokarmu np. „papkowatą”

Neurologopeda pracuje także z osobami dorosłymi po wypadkach, udarach, u których pojawiają się zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. afazji lub dyzartrii, a także z pacjentami z chorobami neurodegenarcyjnymi.